Donations Recd - Sheila Roxburgh

                                       Donations recd by Sheila Roxburgh. Thank you! 💖